Zabawa z Pallmann „Parkieciarz w pracy” na grupie FB Cykliniarze.Parkieciarze !!

Spragnieni wyzwań? Już dziś startujemy z nową ZABAWĄ „Parkieciarz w pracy”

Pokażcie, jak wygląda Wasz dzień w pracy, a przy okazji uzyskacie szansę na wygranie super nagród!

Wrzucamy w komentarzu do posta konkursowego zdjęcie np: z montażu parkietu, szlifowania podkładu, cyklinowania, lakierowania, olejowania czy montażu listew + krótki opis np: zakresu prac czy użytych maszyn lub produktów. Kierując się zasadą, jedna realizacja jeden komentarz, jeśli chcesz dodać więcej  zdjęć z jednej realizacji zrób to proszę w odpowiedzieć na swój komentarz 🙂
Mile widziane zdjęcia z akcentem produktów lub maszyn firmy: Pallmann, Uzin, Wolff, ale oczywiście nie jest to wymogiem

Forma prezentacji jest dowolna: zdjęcie, film czy nawet TikTok

Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają ufundowane przez firmę Uzin Utz Polska nagrody w postaci bonów na produkty Pallmann o wartości:

1 miejsce: 2000 zł
2 miejsce: 1500 zł
3 miejsce: 1000 zł

O przyznaniu nagród zdecyduje komisja złożona z administratorów naszej grupy oraz przedstawiciela firmy Uzin.

Pokażmy wszystkim, jak pracują kreatywni parkieciarze!  https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK „PARKIECIARZE W

PRACY” Z DNIA 16.04.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest grupa
Parkieciarze&Cykliniarze
2. Fundatorem nagrody jest firma Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,
Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na grupie:
https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują administratorzy grupy
Parkieciarze&Cykliniarze

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do
czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w
serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej:
„Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebooka. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
f) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy
Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają ufundowane przez firmę Uzin Utz
Polska nagrody w postaci bonów na produkty Pallmann o wartości:
1 miejsce: 2000 zł

2 miejsce: 1500 zł
3 miejsce: 1000 zł
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post
konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na grupie Organizatora
pod adresem https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze
2. Konkurs trwa od dnia 16 kwietnia 2021 do 05 maja 2021 godz. 20:00
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
2. Zdjęcie  np: z montażu parkietu, szlifowania podkładu, cyklinowania, lakierowania,
olejowania czy montażu listew + krótki opis np: zakresu prac czy użytych maszyn
lub produktów. Kierując się zasadą, jedna realizacja jeden komentarz, w
przypadku większej ilości komentarzy, komentarz do komentarza.
Mile widziane zdjęcia z akcentem produktów lub maszyn firmy: Pallmann, Uzin,
Wolff, ale oczywiście nie jest to wymogiem. Forma prezentacji jest dowolna:
zdjęcie, film czy nawet TikTok
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Facebooki dołączenia do grupy Parkiecirze&Cykliniarze.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja złożona z administratorów grupy
Parkieciarze&Cykliniarze oraz przedstawiciel firmy Uzin Utz Polska.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców, będą to
osoby, które w sposób najciekawszy zaprezentują dzień pracy parkieciarza,
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w
ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do
postu konkursowego na stronie grupy FB Parkiecirze&Cykliniarze.
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w
ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na grupie Parkieciarze
&Cykliniarze swoich danych kontaktowych.
8. Otrzymany bon na towary może być odebrany w formie produktów z asortymentu
Pallmann.
9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
Nagrodzonym

10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z
przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał
prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub
nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem grupy na FB Facebooka,w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora
tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród
wyróżnionym Uczestnikom.
3. czestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu
społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w
Konkursie

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują
Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w
Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także
poszczególnych utworowi baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody
Administratora
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem “Konkurs na Facebooku „Parkieciarz w Pracy” z dnia 16.04.2021 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 202021 r. i obowiązuje do
05.05.2021
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. pory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie grupy
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://cykliniarze-parkieciarze.pl/artykuly/zabawa-z-pallmann-parkieciarz-w-pracy-na-grupie-fb-cykliniarze-parkieciarze/

10 maja, 2022
Kategorie: NewsySzkolenia