Regulamin

§ 1 Nazwy

 

1)   Operator – właściciel Portalu prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 5parkiet Marta
Czarnecka, adres: ul. Hubska 20, 50-502 Wrocław, na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia. NIP: 9121713459, REGON:
365586052.
2)   Portal – platforma informatyczna funkcjonująca w sieci Internet, stworzona na zlecenie
i zarządzana przez Operatora pod adresem domeny: www.cykliniarze-parkieciarze.pl, umożliwiająca
Użytkownikom korzystanie z jej zasobów oraz publikowanie własnych treści i danych na zasadach
określonych w Regulaminie.
3)   Regulamin – poniższy dokument określający warunki i zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa
i obowiązki Użytkowników i Operatora. Integralną częścią Regulaminu są załączniki wymienione
w jego treści.
4)   Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą
prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób
z usług Portalu.
6)   Konto – wymagające rejestracji w Portalu miejsce, gdzie Użytkownik może wprowadzać, zmieniać
lub usuwać treści oraz dane, w tym materiały widoczne dla pozostałych Użytkowników Portalu.

 

§ 2 Podstawowe informacje

 

1. Portal jest platformą mającą na celu prezentację ułatwić odszukiwanie kontaktów
branżowych, służyć wymianie wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji swoich usług i
produktów z branży parkieciarsko-cykliniarskiej. Właścicielem serwisu jest Operator.
2. Użytkownik  jest uprawniony do korzystania z serwisu bezpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Portalu jest uprzednie zapoznanie się
z Regulaminem i akceptacja jego treści. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez
Użytkownika uznaje się, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego treść.
4. Niedozwolonym jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu logo lub
nazwy Portalu, graficznych elementów Portalu oraz wszelkich treści w nim umieszczonych,
bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora, pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej.
5. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu jest aktualne
konto e-mail.

 

§ 3 Korzystanie z usług Portalu przez Użytkowników

 

1. Użytkownik zawiera umowę o nieodpłatne świadczenie usług oferowanych w ramach Portalu
w chwili aktywowania przez Operatora Konta w Portalu. Umowa jest zawierana na czas
nieokreślony.
2. Aktywowanie Konta w Portalu odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego
(poprzez wskazanie adresu e-mail) oraz akceptację Regulaminu. Następnie na podany w formularzu adres e-mail zostaje wysłana automatyczna wiadomość z linkiem do strony
umożliwiającej potwierdzenie rejestracji, utworzenie hasła i zalogowanie się do Portalu.
3. Z chwilą zawarcia umowy Użytkownik uzyskuje nieodpłatny dostęp do określonych
funkcjonalności Portalu. Należą do nich:
1) dostęp do wszelkich treści i wypowiedzi opublikowanych w Portalu;
2) możliwość zamieszczania własnych wypowiedzi na Forum;
3) możliwość zamieszczania własnych komentarzy oraz zdjęć;
4) możliwość publikowania ogłoszeń;
5) możliwość publikowania artykułów i raportów z budowy.

4. Użytkownik jest uprawniony do dodawania swoich komentarzy, pod tekstami publikowanymi
w Portalu. Niedozwolone jest dodawanie komentarzy zawierających treści o charakterze
bezprawnym, w tym w szczególności treści obelżywe, obraźliwe, oszczercze, naruszające
dobra osobiste, uczucia religijne lub prawa (w tym prawa własności intelektualnej) osób
trzecich, propagujące systemy totalitarne, agresję, przemoc, nienawiść, pornografię oraz
wszelkiego rodzaju dyskryminację. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, komentarz
będzie usunięty.
5. Użytkownik jest uprawniony do dodawania swoich zdjęć (fotografii) w formacie JPG
i rozmiarze nieprzekraczającym 500 KB. Niedozwolone jest dodawanie zdjęć naruszających
dobra osobiste i prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich. W przypadku naruszenia
powyższego zakazu, zdjęcie będzie usunięte.
6. Z chwilą dodania zdjęcia w Portalu Użytkownik deklaruje, że do rzeczonego „utworu”
przysługują mu autorskie prawa majątkowe albo uprawnienie do zamieszczenia „utworu”
w serwisie wynika z umowy licencyjnej. Zakres umowy licencyjnej zawartej przez
Użytkownika musi umożliwiać udzielenie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo sublicencji
na rzecz Operatora w zakresie upoważniającym do zmiany zdjęcia, niezbędnej do jego
prawidłowej projekcji w Portalu.
7. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczenia tekstów na forum, ogłoszeń, artykułów i
raportów z budowy. Niedozwolone jest dodawanie tekstów zawierających treści o
charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści obelżywe, obraźliwe, oszczercze,
naruszające dobra osobiste, uczucia religijne lub prawa (w tym prawa własności
intelektualnej) osób trzecich, propagujące systemy totalitarne, agresję, przemoc, nienawiść,
pornografię oraz wszelkiego rodzaju dyskryminację. W przypadku naruszenia powyższego
zakazu, tekst będzie usunięty.
8. Operator jest uprawniony do zmian rodzaju (zakresu) oferowanych usług, co nie stanowi
zmiany niniejszego Regulaminu.
9. Zmiany rodzaju (zakresu) oferowanych usług wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania
w Portalu.
10. Każdy z Użytkowników zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w zakresie
oferowanych usług z 14-dniowym wyprzedzeniem. Brak akceptacji zmian przez Użytkownika
uprawnia go do rozwiązania (wypowiedzenia) umowy z Operatorem ze skutkiem
natychmiastowym.

 

§ 4 Dane osobowe Użytkowników

 

1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych określa załącznik: Polityka Prywatności, stanowiący integralną część Regulaminu.

 

§ 5 Warunki rozwiązania umowy

 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu (wypowiedzeniu) przez Użytkownika ze skutkiem
natychmiastowym, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć Operatorowi
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie elektronicznej na adres biuro@cykliniarze-
parkieciarze.pl lub listownej na adres siedziby Operatora, tj. 5parkiet Marta Czarnecka,
ul. Hubska 20, 50-502 Wrocław.
2. Operator jest uprawniony do rozwiązania (wypowiedzenia) Umowy z Użytkownikiem
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku korzystania przez Użytkownika z Portalu w
sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa.
3. Operator jest uprawiony do rozwiązania (wypowiedzenia) Umowy z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny.
4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Operator złoży oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w toku
procedury rejestracyjnej) lub listownej (na adres wskazany przez Użytkownika w toku
procedury rejestracyjnej).
5. Następstwem rozwiązania umowy przez strony jest usunięcie przez Operatora Konta
Użytkownika, co skutkuje definitywną utratą ujawnionych na nim danych.

 

§ 6 Zakres odpowiedzialności operatora

 

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich przejawiające się
w wykorzystywaniu materiałów zamieszczanych w Portalu w sposób niezgodny
z powszechnie obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w formularzach rejestracyjnych
oraz treści i inne elementy składowe wiadomości przesyłanych do innych Użytkowników,
a także za inne treści umieszczane publikowane przez Użytkownika w Portalu.
3. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość materiałów, w tym zdjęć
i tekstów zamieszczanych w Portalu.
4. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość przesyłanych
wiadomości i wpisów na forum.

 

§ 7 Procedura reklamacyjna

 

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby każdy z Użytkowników był poinformowany
z wyprzedzeniem o wszelkich utrudnieniach, w tym przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać drogą elektroniczną na adres:
biuro@cykliniarze-parkieciarze.pl lub tradycyjną (listowną) na adres siedziby Operatora.
3. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej (w przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną) lub listownie
(w przypadku złożenia reklamacji drogą listowną).

4. Za zgodą obu stron, forma udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec zmianie
w stosunku do ogólnych zasad określonych w ust. 2.

 

§ 8 Regulamin

 

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 28.09.2018.
2. Treść Regulaminu może ulegać zmianom.
3. Każdy z Użytkowników zostanie poinformowany o wszelkich zmianach z 14-dniowym
wyprzedzeniem. Brak akceptacji zmian przez Użytkownika uprawnia go do rozwiązania
(wypowiedzenia) umowy z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu należy
złożyć Operatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie elektronicznej na adres
biuro@cykliniarze-parkieciarze.pl lub listownej na adres siedziby Operatora, tj. 5parkiet
Marta Czarnecka, ul. Hubska 20, 50-502 Wrocław.
4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Portalu.

 

§ 9 Prawo właściwe i właściwość sądu

 

1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której
przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest
prawo polskie, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U.
1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem będą w pierwszej
kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawa zostanie
poddana pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego z siedzibą we
Wrocławiu.