Konkurs SOUDAL – pt.: „Polimer MS vs PU 2k”

📣Dziś mamy dla Was kolejną zabawę w postaci konkursu,
pt.: „Polimer MS vs PU 2k”
Poruszamy odwieczne pytanie…. Tradycja, czy technologia? Pokażcie i wypowiedzcie się na temat, który klej dla Was jest lepszy i dlaczego, a przy okazji uzyskacie szansę na wygranie super nagród!
Wrzucamy w komentarzu do posta konkursowego zdjęcie z montażu parkietu przy pomocy kleju Polimer-u MS, lub PU 2k, + krótki opis np: zakresu prac, użytego produktu i dlaczego wybraliście taki rodzaj kleju. Kierując się zasadą, jedna realizacja jeden komentarz, jeśli chcesz dodać więcej  zdjęć z jednej realizacji zróbcie to proszę w odpowiedzieć na swój komentarz.
Mile widziane zdjęcia z akcentem produktów firmy SOUDAL, ale oczywiście nie jest to wymogiem‼ Standardowo forma prezentacji dowolna.
Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają ufundowane przez firmę SOUDAL Polska nagrody w postaci produktów do przyklejenia 50 m2 podłogi o wartości:
1 miejsce PU 2k : 2000 zł
1 miejsce MS 1k : 2000 zł
2 miejsce: 500 zł
O przyznaniu nagród zdecyduje komisja złożona z administratorów naszej grupy oraz przedstawiciela firmy SOUDAL
Zabawa trwa od 04.06.2021 do 14.06.2021
POWODZENIA

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK „Polimer MS vs PU 2k”” Z DNIA 04.06.2021

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest:

Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów
tel/fax: (22) 785 90 40
soudal@soudal.pl
NIP: 5221082281

oraz

Grupa Cykliniarze&Parkieciarze

https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze

 

2. Fundatorem nagrody jest firma SOUDAL Sp. z o.o.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,
Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na grupie:
https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują administratorzy grupy
Parkieciarze&Cykliniarze
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do
czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w
serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej:
„Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebooka. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy
Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają ufundowane przez firmę SOUDAL
Polska nagrody w postaci produktów do przyklejenia 50 m2 podłogi o wartości:

1 miejsce w dwóch kategoriach: PU 2k, oraz MS 1k – po 2000 zł
2 miejsce (największa liczba polubień) – 500 zł

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post
konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na grupie Organizatora
pod adresem https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze
2. Konkurs trwa od dnia 4 czerwca 2021r. do 14 czerwca 2021r. do godz. 20:00

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie prezentacji (zdjęcie/film/TikTok) – wrzucamy
w komentarzu do posta konkursowego prezentację z montażu parkietu przy pomocy kleju
Polimer-u MS, lub PU 2k, + krótki opis np: zakresu prac, użyte produktu i argumentacja
dlaczego wybór takiego kleju. Kierując się zasadą, jedna realizacja jeden komentarz, w
przypadku większej ilości komentarzy, komentarz do komentarza.
Mile widziane prezentacje z akcentem produktów marki: SOUDAL, ale oczywiście nie jest
to wymogiem. Forma prezentacji jest dowolna (zdjęcie, film czy nawet TikTok).

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Facebooki dołączenia do grupy https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje komisja złożona z administratorów grupy
https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze, oraz przedstawiciel firmy SOUDAL Polska.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców, będą to
osoby, które w sposób najciekawszy uargumentują wybór rodzaju stosowanego kleju.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w
ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do
postu konkursowego na stronie grupy FB Cykliniarze&Parkieciarze .
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w
ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na grupie https://www.facebook.com/groups/cykliniarze.parkieciarze  swoich danych kontaktowych.
8. Otrzymany bon na towary może być odebrany w formie produktów z przewidzianego
asortymentu.
9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
10. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości poszczególnych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z
przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał
prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub

nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem grupy na FB Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora
tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród
wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu
społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w
Konkursie
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują
Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w
Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub
rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także
poszczególnych utworowi baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody
Administratora
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie

obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
Soudal Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7
05-152 Czosnów
tel/fax: (22) 785 90 40
soudal@soudal.pl
NIP: 522108228

z dopiskiem “Konkurs na Facebooku „Polimer MS vs PU 2k”z dnia
04.06.2021 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2021r. r. i obowiązuje do
26 czerwca 2021r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd
powszechny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie grupy.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://cykliniarze-parkieciarze.pl/artykuly/konkurs-soudal-polimerms-pu2k/

10 maja, 2022
Kategorie: NewsySzkolenia